สกร.อำเภอเจาะไอร้อง “สกร.การศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย”

ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม “ จาก กศน. สู่ สกร. ที่ยั่งยืน ”

ในจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. – 16:00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง