โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2567 โดยมี ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา