นางแวหย๊ะ เปาะจิ

นางแวหย๊ะ เปาะจิอายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓/๒ ม.๒ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน (การทำเสวียนหม้อ) ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนการทำเสวียนหม้อโดยวิธีการเรียนรู้และคิดประดิษฐ์ด้วยตนเอง และความชอบในงานฝีมือพื้นบ้านตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี มีประสบการณ์และชำนาญในการทำเสวียนหม้อมากกว่า ๓๘ ปี และได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเสวียนหม้อให้แก่ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลมะรือโบออก จำนวน ๒๕ คน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถผลิตเสวียนหม้อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนได้ และปัจจุบันได้ประดิษฐ์เสวียนหม้อขายให้กับคนในชุมชนและชุมชนต่างถิ่น จำหน่ายที่บ้านเลขที่ ๑๓๓/๒ ม.๒ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

Tag Cloud

ปราชญ์ชาวบ้าน เปาะจิ นางแวหย๊ะ

Category

Local Scholar

Location

ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง

No. 133/2 Moo 2

Tambon มะรือโบออก Amphoe Cho-airong Province Narathiwat

Details of access

นางแวหย๊ะ เปาะจิ เลขที่ 133/2 ม.2 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส Email narathiwat54@gmail.com

Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส Email narathiwat54@gmail.com

Tambon บางนาค Amphoe Mueang Narathiwat Province Narathiwat ZIP code 96000

Tel. 073512833 Fax. 073511650