วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหมู่บ้าน/ชุมลนให้มีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอจะแนะ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมาย บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหมู่บ้าน/ชุมลนให้มีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอจะแนะ ณ อบต.ดุซงยอ