พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

พระบรมราโชวาทพระบาทส

Read more

ประกาศ นักศึกษา ศกร.ตำบลช้างเผือก ทุกท่าน ให้มาสอบตรง วัน เวลา และเตรียมบัตรสถานที่ ตามที่ครูได้แจกตารางสอบให้แล้ว เน้นยำ้ ให้นักศึกษาทุกท่านแต่งกายโดยชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประาชน ปากกาสีนำ้เงิน ดินสอ 2 บี และยางลบ ดังตัวอย่างข้างล่าง

ประกาศ นักศึกษา ศกร.

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ นำองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

วันที่ 16 – 17

Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ประกวดสวนถาด นักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงงาน สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

นักศึกษา ศกรงตำบลช้างเผือก ชนะเลิศการจัดตู้ปลาเนื่องในวันโครงการ โครงงาน สกร.อำเภอจะแนะ

นักศึกษา ศกรงตำบลช้า

Read more