สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการเยั่ยมชมบูธอาหารจากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมบริจาคเพื่อเด็กกำพร้า

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมบริจาคเพื่อเด็กกำพร้า นำโดย นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ร่วมกันบริจาคเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอบาเจาะต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเจาะ โดยได้เกียรติจาก นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ นำโดย นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัดนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน แผนการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ร่วมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย เพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างอาชีพ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยารียะ ยาเล็ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จังหวัดนราธิวาส

Read more