สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวอาวิลซัน สาอิ ครู พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ กองสาธารณสุขอำเภอบาเจาะ และสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฎิบัติงาน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฎิบัติงาน ตลอดจนติดตามกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางนูรอัยนู ฤทธิ์มนตรี ครูอาสา ฯ ประจำปอเนาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่ผู้นำชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางมาซีย๊ะ สะมาแอ ครูอาสา ฯ พร้อมคณะครู ศกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวอามานี หะยีแม ครู จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะอฺลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่ผู้นำชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาาพ๊ะ เบ็ญรอซีด ครูอาสา ฯ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 40 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ สกร. ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระใต้ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวน 25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

องค์กรนักศึกษา สกร.อำดภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นางนูรอัยนู ฤทธิ์มนตรี พร้อมด้วยนางกิตตมา ซำยา นำองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักศึกษา ครู ผู้บริหารที่ดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ร่วมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน” โดยการเล่าสาระดี ๆ จากหนังสือที่ชอบและบันทึกการอ่านลงในสมุด Reading Rally ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more