โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเยาวชนสื่อสารด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเยาวชนสื่อสารด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาโดยเร็ว โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในโครงการฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ ชั้น 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส