ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อติดตามการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รวมไปถึงติดตามงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่