เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567

ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พรหมทา และ นางสาวมูอาซะห์ เตะ ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาส