เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายอานัซ ดอเล๊าะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกช่วงวัยได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้