ประชุม คณะครู และบุคลากร

   admin

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยด้วย คณะครู และบุคคลการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดและติดตามงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส