ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam ) ครั้งที่ 1 ………………………………วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวชนัญญา ศรีสุข ตำแหน่งครูอาสาฯรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam ) ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบวิธีการติดตั้ง การเตรียมขั้นตอนการติดตั้งเครื่อง Server มีการแนะนำโปรแกรม การอัปเกรดระบบ Ver 4.7 ( 14/2/67) ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam ) ครั้งที่ 1 ………………………………………………………วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวชนัญญา ศรีสุข ตำแหน่งครูอาสาฯรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam ) ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย ที่มา บทบาทหน้าที่การดำเนินการจัดสอบ แนวปฏิบัติในการจัดสอบ กฏ ระเบียบ กำหนดการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้เตรียมขั้นตอนการติดตั้งเครื่อง Server มีการแนะนำโปรแกรม การอัปเกรดระบบ Ver 4.7 ( 14/2/67) ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Read more