ร่วมจัดชุดอาหารว่างเเละเครื่องดื่มโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สภากาชาดไทยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีารจัดชุดบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สภากาชาดไทยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีารจัดชุดบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Kick Off “ตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาด” ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan)อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส………

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more