บริบทตำบล

ข้อมูลตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

        ตำบลโต๊ะเด็ง     เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอสุไหงปาดี     จังหวัดนราธิวาส     เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ๒๘๐   กว่าปีมาแล้ว    บ้านโต๊ะเด็ง     สมัยนั้นเรียกโต๊ะเด็งว่า   “  ฆาเราะ ”   ซึ่งเป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งที่คนในหมู่บ้านนำมารับประทาน และยังมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทำรายได้เสริมให้กับชาวบ้านรองลงมาจากอาชีพหลัก  คือ  ต้นดามา  ( ยางตะเคียน ) บ้านโต๊ะเด็งพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมไปด้วยป่าไม้เหมาะสำหรับการทำสวน   และทำไร่    อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้  และสัตว์ป่านานาชนิด   มีภูเขา    ห้วย   และหนองน้ำ   เหมาะในการตั้งถิ่นฐานสำหรับการดำรงชีวิต   และในปัจจุบันนี้ป่าไม้ก็ยังคงมีอยู่   บุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งบ้านโต๊ะเด็งเป็นคนแรกชื่อ  “ โต๊ะบีเด็ง ”  เป็นคนที่เด่นในตำบลและขึ้นลงรถไฟเป็นประจำ หลังจากนั้นมา   ชาวบ้านก็ได้เรียกว่า   “ โต๊ะเด็ง ”   ตามชื่อบุคคลที่เข้ามาก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

          โต๊ะเด็ง   เป็นชื่อหมู่บ้านในจำนวนห้าหมู่บ้านของตำบลโต๊ะเด็ง

          โต๊ะเด็ง   เป็นหนึ่งในห้าหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

          โต๊ะเด็ง   เป็นสถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

          โต๊ะเด็ง   เป็นชื่อของสถานศึกษา   ชื่อของสถานีรถไฟ  และสถานีอนามัย

ที่ตั้ง  

ทิศเหนือ              ติต่อกับบ้านไอสะเตียร์ และอำเภอเจาะไอร้อง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลปะลุรูและตำบลริโก๋

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลสุไหงปาดี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ภูเขาและอำเภอจะแนะ

เนื้อที่    

ตำบลโต๊ะเด็งมีเนื้อที่โดยประมาณ   ๕๖,๒๐๙   ตารางกิโลเมตร       

ภูมิประเทศ 

 เป็นที่ราบติดเทือกเขาสันกาลาคีรี   โดยทางทิศตะวันตกเป็นเทือกเขา   โดยลาดไปทางทิศตะวันออก   ทิศเหนือ   ทิศใต้   พื้นดินมีลักษณะเป็นพื้นราบ    สวนยางพารา    สวนผลไม้  และทุ่งนา

สภาพถูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศในเขตตำบลโต๊ะเด็ง   สภาพอากาศทั่วไปมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  เนื่องจากอยู่ใกล้กับน้ำตกฉัตรวารินและเทือกเขาสันกาลาคีรี

สภาพทางสังคม – ประชากร

หมู่บ้านและประชากร   ตำบลโต๊ะเด็ง  มีจำนวน   ๕  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่  ๑    บ้านโต๊ะเด็ง        มีจำนวน    ๓๓๗   ครัวเรือน   มีนายใหญ่ดี  ดือราแม  เป็นกำนัน   มีประชากรทั้งหมด ๑,๒๕๓  คน  เป็นชาย  ๖๑๘    คน    เป็นหญิง ๖๓๕    คน

หมู่ที่  ๒    บ้านโคกโก         มีจำนวน    ๑๒๒  ครัวเรือน   มีนายณรงค์  ดีพาส  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  มีประชากรทั้งหมด   ๔๔๓ คน  เป็นชาย  ๒๓๒   คน    เป็นหญิง ๒๑๑  คน

หมู่ที่  ๓    บ้านบือราแง       มีจำนวน    ๙๘   ครัวเรือน   มีนายสุกรี  อาแว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   มีประชากรทั้งหมด  ๕๖๕   คน  เป็นชาย  ๓๐๑ คน  เป็นหญิง ๒๖๔    คน

หมู่ที่  ๔    บ้านไอบาตู      มีจำนวน    ๒๐๘  ครัวเรือน   มีนายมะสะอารี  บือราเฮง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากรทั้งหมด   ๑,๒๑๙  คน  เป็นชาย  ๖๒๖    คน    เป็นหญิง ๕๙๓    คน

หมู่ที่  ๕   บ้านโผลง  มีจำนวน    ๒๙๑   ครัวเรือน   มีนายสุกรี  ยาการียา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  มีประชากรทั้งหมด ๑,๕๘๘  คน  เป็นชาย ๘๑๑  คนเป็นหญิง ๗๗๗ คน

สภาพความเป็นอยู่    ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโต๊ะเด็ง   ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  เพราะดูจากสภาพที่อยู่อาศัย  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  และมีพาหานะกันเกือบทุกหลังคาเรือน   และมีประชาชนบางกลุ่มมีฐานะยากจนแต่เป็นส่วนน้อย   ตำบลโต๊ะเด็งมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมปะปนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก่อตั้งตำบลโต๊ะเด็ง

การศึกษา

ตำบลโต๊ะเด็งมีสถานศึกษาทั้งหมด   ๔  โรง  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา                  

ประกอบด้วย

– โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง         ตั้งอยู่หมู่ที่    ๑     บ้านโต๊ะเด็ง           

– โรงเรียนบ้านบือราแง        ตั้งอยู่หมู่ที่    ๓     บ้านบือราแง                    

– โรงเรียนบ้านไอบาตู          ตั้งอยู่หมู่ที่    ๔     บ้านไอบาตู         

– โรงเรียนบ้านโผลง ตั้งอยู่หมู่ที่                 ๕     บ้านโผลง

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   ๒     แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ตำบลโต๊ะเด็งมี ศาสนสถานดังนี้

            วัด  จำนวน  ๒  แห่ง    ได้แก่  

            ๑.วัดลอยประดิษฐ์  ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑   บ้านโต๊ะเด็ง

            ๒.วัดรัตนานุภาพ    ตั้งอยู่   หมู่ที่  ๒  บ้านโคกโก

             มัสยิด   ๖  แห่ง     ได้แก่   

            ๑.   มัสยิดอาซามียะห์                          ตั้งอยู่     หมู่ที่  ๑  บ้านโต๊ะเด็ง

            ๒.   มัสยิดฟิกรียาตุลอิสลามียะห์         ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๓  บ้านบือราแง

.           ๓.   มัสยิดอัลการอมะห์                       ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๓  บ้านบือราแง

            ๔.   มัสยิดอิสลามียะห์                         ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๔  บ้านไอบาตู

            ๕.   มัสยิดปะลง  ( อาบีดีน )                 ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๕  บ้านโผลง

            ๖.   มัสยิดนุรุดดีน ( ไอปายง )              ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๕  บ้านโผลง

โรงเรียนสอนศาสนา

            โรงเรียนปอเนาะ  ได้แก่  โรงเรียนปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑  บ้านโต๊ะเด็ง   ตำบลโต๊ะเด็ง   จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๒๘    ไม่มีชั้นเรียน   สอนกีตาบ  อัลกุรอาน 

มีการเปิดสอนสายสามัญ  โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี

การนับถือศาสนา

-ศาสนาอิสลาม           ๘๕    %                    -ศาสนาพุทธ               ๑๕    %

ด้านสาธารณสุข

  • สถานีอนามัย ๑  แห่ง   ตั้งอยู่เลขที่   ๙๒/๒   หมู่ที่  ๑    บ้านโต๊ะเด็ง   ตำบลโต๊ะด็ง   อำเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ    ห่างจากที่ว่าการ   อำเภอสุไหงปาดีประมาณ   ๔  กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ                   อาชีพ               

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโต๊ะเด็งประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  สวนผลไม้   รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง

            –   อาชีพเกษตร                                  ๗๕   %

            –  อาชีพรับจ้าง                                    ๑๐  %

            –   อาชีพค้าขายและรับราชการ           ๑๕   %