เข้าร่วมประชุมการดูแสรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้
น.ส.จันทิรา สือแม ครู ศกร.ตำบลโต๊ะเด็ง
เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การดูแสรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีเวรรักษาการณ์
ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงาน นอกเวลาราซการและในวันหยุดราชการ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแสรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของสถานศึกษาดังกล่าว ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติ
ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง