กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางหทัยกาญจน์วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายใหบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค และยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ตามนโยบาย ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากรมีความแข็งแรงทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส