ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ

วันที่ 1 มกราคม 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวนูรไอนี สาดารา ครู
พร้อมด้วย นายอภิวิชญ์ ศรีสังข์ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ เพื่อดูแลความปลอดภัย
และดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ของทางราชการ ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส