นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41-43 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 20 กุมภา

Read more

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างการรับรู้สถานศึกษาปลอดภัย สกร.อำเภอระแงะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident)

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์

Read more