เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ของทางราชการ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

ส่งนักศึกษาเข้าประกวดการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเกษตรทฤษฎีใหม่และชาวนราอยุ่อย่างพอเพียง ณ สกร.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

บุคลากรศกร.ตำบลบองอ ร่วมกับนักศึกษาฝ่ายการงาน ทำความสะอาดและพัฒนาห้องเรียน ณ. ศกร.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 เดือน ธันวา

Read more