ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ

วันที่ 1 มกราคม 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวอานูรา มาทวี ครูอาสาฯ พร้อมด้วย
นายมูฮำหมัดอามีน มานิตย์พันธ์ พขร.ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย
ของอาคารสถานที่ของทางราชการ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส