“ ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “