งานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระดับกลุ่มชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท นำคณะผู้บริหารและคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ สกร.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระดับกลุ่มชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยในพิธีเปิดงานชุมนุมฯ มีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมฯ ซึ่งมีผูู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้กำกับลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย สกร.จังหวัดนราธิวาส สกร.จังหวัดยะลา สกร.จังหวัดปัตตานี สกร.จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของ สกร.จังหวัดสงขลา (สกร.อำเภอนาทวี สกร.อำเภอสะบ้าย้อย สกร.อำเภอเทพา และสกร.อำเภอจะนะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่ และการสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกิจการลูกเสือ สกร.ในจังหวัดชายแดนใต้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทักษะชีวิต ในการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้กิจกรรมในค่ายชุมนุม ประกอบด้วย 5 ฐาน และ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1.ฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย/จิตอาสา 904 2.ฐานการเรียนรู้ชีวิตชาวค่าย 3.ฐานการเรียนรู้บุกเบิก 4.ฐานการเรียนรู้ผจญภัย 5.ฐานการเรียนรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ และในวันพิธีปิดของงานชุมนุมฯ มี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02kebNo3XZZX7AXSRvbWaEiQqovFijDCpCHt6MTVCKGhm5R2sRDYpcbGQigc1KpiXVl