ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสารท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบในข้อมูลรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำเล่มคำรับรองฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส