ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 เพื่อรับทราบเรื่องประเด็นสำคัญของแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯดังกล่าว สู่การปฏิบัติ โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส