กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และบุคลากรในสังกัดพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ศสกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ และพบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส