ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะดำเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส