การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราธิวาส แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องประชุมเมอนารา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำปอเนาะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส