โครงการอบรมแนวปฎิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวสิริกร วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฎิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม เพื่อสามารถดำเนินการจัดทำ แก้ไขและตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการโอนย้ายมาเป็นหน่วยงานระดับกรม และเพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร