ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกับประชาชน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกับประชาชน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพี่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 20 ปี ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส