ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ (Big Day) ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 (นราธิวาส : จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวุฒิรัตนโกวิท ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส