ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเมอนารา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้