โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน.ทุกอำเภอ จำนวน 200 คน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทั้ง 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 442 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และเพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง