ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียนนักศึกษาต้นแบบ

Read more