ประชุมสรุปความพร้อมการจัดงานแข่งเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

อบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2566 ด้านสมาชิก

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 – 2570 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

บรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 4) รุ่น 3/66

วันที่​ 10-13 กันยาย

Read more