บริบทปอเนาะ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  

มีที่ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษาประเภทหนึ่งที่เราจะเห็นได้เกือบทั่วๆ ไปในบริเวณแถบนี้

นั่นก็คือสถาบันสอนศาสนาอิสลามที่เรียกชื่อง่ายๆ  ว่า  “ปอเนาะ”  แทบจะเรียกได้ว่าสถาบันศึกษาปอเนาะ

นั้นเป็นสถาบันที่ควบคู่กับสังคมมุสลิม  3  จังหวัดก็ว่าได้

ลักษณะทั่วไปของการจัดการสอนของปอเนาะ  ส่วนใหญ่ครูสอนก็สอนฟรีทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้า  รับใช้สังคมประเทศชาติ  นักเรียนก็เรียนฟรี  ปรัชญาการเรียนการสอนในปอเนาะก็คือ การพยายามนำปรัชญาของการศึกษาอิสลามมาประยุกต์ใช้  นั่นก็คือการศึกษาตั้งแต่เปลจนถึงหลุมฝังศพ การศึกษาเป็นสิ่งบังคับที่มุสลิมต้องเรียนรู้  และการศึกษาที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อปริญญาหรือวัตถุ  แต่เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และเพื่อนำไปปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของปอเนาะจึงไม่มีใบสุทธิ  มีเพียงคำรับรองจากโต๊ะครูและสังคม  ไม่มีผลสอบเลื่อนชั้นเปิดโอกาสให้คนในสังคมทุกเพศทุกวัยเข้ารับการศึกษาไม่จำกัดอายุ  บางปอเนาะมีที่พักแก่คนชราเข้ามาเรียนรู้ทางศาสนาเป็นการเรียนรู้ศาสนาทางจิต  ถือเป็นการเล่าเรียนตลอดชีวิต  ซึ่งจะสำเร็จหรือผ่านจากสถาบันปอเนาะหรือไม่  ขึ้นกับคำวินิจฉัยของ  “โต๊ะครู”  เพียงคนเดียว  โต๊ะครูจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โต๊ะครูตั้งแต่อดีตต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มั่งคงในหลักการของศาสนา  จึงได้รับการยอมรับจากชุมชนและลูกศิษย์  มีจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่า  โต๊ะครู คือพ่อคนทีสองของเรา

ปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  เรียกได้ว่าเป็นปอเนาะที่เก่าแก่ปอเนาะหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส   หรือที่รู้จักกันในนามว่าบาบอเต๊ะ  โดยมีการเริ่ม 

ต่อมาปี  พ.ศ. 2547  ในวันอาทิตย์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  ได้มีการจดทะเบียนสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด  10  ไร่

ลักษณะ และที่ตั้ง  สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  ตั้งอยู่เลขที่  25  หมู่ที่  1  บ้านลุโบะบายะ  ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนวิชาศาสนาในระบบปอเนาะ  (กีตาบเก่า)

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

       ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบ  มีเนื้อที่ 4 ไร่  และเนื้อที่สำหรับการเกษตร  จำนวน 1 ไร่ มีอาคารละหมาด พร้อมเรียนกีตาบ 1 หลัง

 และที่พักนักเรียน  (ปอเนาะ)   การปกครอง ปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  แบ่งการปฏิบัติงาน   ดังนี้คือ

  1.  นายลาเต๊ะ  หม๊นีลอ    เป็นโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์
  2.  นายอิสมาแอ  หม๊ะนีลอ   เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์
  3.  นางรุซฎา  มิสุแทครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์
  4.  นายซํยนีหม๊นีลอ    ผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

แผนผังหมู่บ้านและทางเข้าปอเนาะ

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ      ตำบลตะปอเยาะ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ      ตำบลจอเบาะ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ตำบลยี่งอ และตำบลลุโบะบือซา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบูโด  ตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

การคมนาคม

การติดต่อกับภายนอกของชุมชน

หมู่บ้านตำบลลุโบะบายะ สามารถติดต่อได้หลายทาง

เช่น ติดต่อกับชุมชนในท้องที่อำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

 จังหวัดนราธิวาส และติดต่อกับอำเภอรือเสาะ

จังหวัดนราธิวาส เป็นต้นมีเส้นทางลากยาง

บ้านตะลาฆอสะโต –  บ้านบลูกาสนอ

 และเส้นบ้านปาลอบาต๊ะ –  บ้านกำปงปีแซ  และเส้นทางคอนกรีตในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน