ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์

Read more

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ วิชาช่างเชื่อม หลักสูตร 31ชม.(ต่อยอด)

นางสาวรอฮานี อาแวกาจ

Read more