โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะสกร.อำเภอยี่งอ

นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง จำนวน    105  คน

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ สันติศาสน์อิสลาม วันที่ 9 มถุนายน 2566

ช่างไฟฟ้าพื้นฐานหลักสูตร 60  ชั่วโมง

ห้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  ตำบลลุโบะบายะ    อำเภอยี่งอ

 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน

1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา อำเภอยี่งอ 

 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ มัดรอซาตุลวาซีละห์ อ.ยี่งอจังหวัด

 ระหว่างวันที่  10-14 สิงหาคม  2566