ชื่อแหล่งเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ ๘ บ้านกูแบบาเด๊าะ หมู่ที่ ๔ ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๘๐ โทรศัพท์บ้าน – โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๘๖๙๖๒๓๓