บริบทปอเนาะ

บริบทสถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

ข้อมูลพื้นฐานของ สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน ตำบลร่มไทร

สกร.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๑. สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน ตั้งอยู่ที่ 2/5 หมู่ที่ 2 บ้านบาลูกายาอิง ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

๒. ลักษณะของอาคารเอกเทศ มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2549 โดยริเริ่มจากความคิดของชาวบ้าน    บาลูกายาอิง ทุกคน ที่จะให้มีสถานที่ศึกษาความรู้ด้านศาสนาอิสลาม เพื่อเห็นประโยชน์ของลูกหลานที่ขาดควมรู้และไม่มีเวลาที่จะไปศึกษานอกอำเภอ ซึ่งให้ นายอัสมัน บองอแม เป็นคนสอนและจัดตั้งชื่อ สถานบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน โดยชื่อ ตัมบีฮุลฆอฟีลีน คำว่า ตัมบีฮุลฆอฟีลีน เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งมีความหมายตามภาษาไทยว่า เตือนใจผู้หลงผิด (ผู้ที่ปฎิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กในพื้นที่ ต่อมาในปี 2558 สถาบันปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ภายในสถาบันประกอบด้วยปอเนาะชาย ศูนย์การเรียนปอเนาะ อาคารเรียน และมูซอลลา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ วิชาชีพ และศาสนา เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลานที่ขาดความรู้และไม่มีเวลาที่จะไปศึกษานอกพื้นที่   ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู่ที่  2/5  หมู่ที่ 2  ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 1. สถาบันปอเนาะได้จดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เลขที่  2960300002139/2558  และมีอาคารหลักๆ  ดังนี้

 • มูซอลลาขนาดใหญ่ จำนวน  1  หลัง
 • อาคารเรียน จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง
 • ที่พักโต๊ะครู จำนวน  1  หลัง
 • ที่พักผู้เรียน จำนวน  20  หลัง
 • ห้องธุรการ จำนวน  1  ห้อง
 • ห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับผู้เรียน จำนวน  4  ห้อง

ปรัชญาสถาบัน

“ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำศรัทธาชน สังคมพัฒนา”

วิสัยทัศน์

เพื่อให้ลูกหลานลูกหลานในหมู่บ้านได้มาศึกษาหลักธรรมของศาสนาให้ถูกต้องที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานเกิดความเข้าใจผิดในหลักการสอนของศาสนา เน้นเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ และเพื่อให้ลูกหลานเกิดความสำนึกและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

เป้าหมายของสถาบัน

เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาหลักศาสนาเป็นพื้นฐานก่อนไปศึกษาที่สถาบันอื่นๆและให้เยาวชนดังกล่าวได้ศึกษาหลักคำสอนของศาสนาได้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าเด็ก เยาวชน ทีกำลังศึกษาในโรงเรียนประถมหรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนต่างๆก็ตาม เพื่อให้ทุกคนยึดหลักธรรมและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงตลอดไป

พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

สถานที่ตั้ง  เลขที่  2/5 หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

เบอร์โทรศัพท์  084-8546261

พื้นที่………๔…………..ไร่  ละติจูด………….6.05209……………….ลองติจูด……………101.74187………………..

ข้อมูลสาธารณูปโภค

กศน.อำเภอสุคิริน

สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

ลำดับที่

รายการ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

1

ใช้ไฟฟ้า

P

 

 

2

น้ำประปา

P

 

 

3

โทรศัพท์

P

 

 

4

อินเตอร์เน็ต

P

 

 

5

คอมพิวเตอร์

P

 

 

6

โทรทัศน์

 

P

 

7

โต๊ะแล็คเชอร์ครู

P

 

 

8

เก้าอี้พลาสติก

P

 

 

9

โต๊ะไม้อัดสีขาว

P

 

 

10

ปากกาไวท์บอร์ด

P

 

 

11

แปรงลบกระดาน

P

 

 

12

แฟ้มใส่เอกสาร

P

 

 

13

ชั้นวางหนังสือ

P

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน แบ่งเป็น 2 ระบบ

1. ระบบสอนศาสนา จะมีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์) ในช่วงเช้า และมีการเรียนอัล-กรุ-อาน-กีตาบ ในช่วงเวลากลางคืน

2. ระบบสายสามัญ ทำการเรียนการสอน  พุธ–พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

๓. สื่อประเภทต่างๆ ของ สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีนได้แก่

๓.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อแบบเรียน มีจำนวน   120   เล่ม วารสาร จำนวน 50 เล่ม หนังสือทั่วไป

จำนวน 50 เล่ม รวมสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 220 เล่ม

๓.๒ สื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ วีซีดี จำนวน – แผ่น

๓.๓ อื่นๆ (ระบุ) วีดีโอ – แผ่น รวมสื่ออิเลคทรอนิคส์ทั้งหมด จำนวน – แผ่น

๔. ครุภัณฑ์ สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

          ๔.๑ มีโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ จำนวน ๑๐ ตัว หรือที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน – ชุด

          ๔.๒ มีที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ชั้น มีตู้ จำนวน 1 ตู้ ชั้นใส่เอกสาร จำนวน 1 ชั้น

          ๔.๓ มีโทรทัศน์จำนวน – เครื่อง  เครื่องเล่น VCD จำนวน – เครื่อง

          ๔.๔ มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) จำนวน – เครื่อง

          ๔.๕ มีอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

          เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน – เครื่อง  โทรศัพท์ จำนวน – เครื่อง

          ๔.๖ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน – เครื่อง

          ๔.๗ มีเครื่องขยายเสียง เช่น Megaphone จำนวน – ตัว Boxphone จำนวน – ชุด

          ๔.๘ อื่นๆ ระบุ เครื่องเล่น วีดีโอ – เครื่อง

๕. การจัดมุมภายใน สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน 

R – จำนวนผู้รับบริการมุมเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ เฉลี่ย 70 ต่อเดือน

                0 – มุมวิทยาศาสตร์

          0 – มุมโครงงาน

0 – มุมส่งเสริมความรู้ด้าน ICT

0 – มุมเด็ก

0 – มุมข่าวสารทั่วไป

0 – มุมนิยายคลายเครียด

0 – อื่นๆ (โปรดระบุ)

๖. กิจกรรมหลักของ สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

          ๖.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44 คน/ภาคเรียน

          ๖.๒ โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะ

                   ๑. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

                   ๒. โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

    ๗.   มีภาคีเครือข่ายหน่วยงานใดบ้างที่มาร่วมกิจกรรม

 • – องค์การบริหารส่วนตำบล

 R – บัณฑิตประจำตำบล

 • – เทศบาลตำบล

R- สำนักงานเกษตรประจำตำบล

 • – วิทยาลัยเทคนิค/อาชีพ

0- กองกำกับการตำรวจ/ทหาร

                   R- วัด/มัสยิด/สถาบันปอเนาะ

 • – ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 • – อื่นๆ (โปรดระบุ)

๘. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน  จำนวน ๑ คน

                   ๘.๑ ครูอาสา ฯ ปอเนาะ ชื่อ นายนรินทร์ นิลกระวัตร์

                   เบอร์โทรศัพท์ 089-8797122  มือถือ ๐89-8797122

                   ๘.๒ บุคคลอื่นๆ (ระบุ)

                                R – อาสาสมัคร กศน.

 • – ผู้มีจิตอาสาชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ)
 • – วิทยากรสอนเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • – อื่นๆ (โปรดระบุ)

         ๙. มีคณะกรมการ สถาบันการศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน  จำนวน 8 คน

             แต่งตั้งเมื่อ 6 ม.ค. 66                 ครบวาระเมื่อ 30 ก.ย. 66

             มีการประชุม/พบปะพูดคุย ๑ ครั้ง/ไตรมาส

         10.จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 7 คน ต่อวัน