นายชำนาญ นิลกระวัตร

ศูนย์การเรียนรู้เศษตรพอเพียง ม.7ตำบลสุคิริน

ศกร.ตำบลสุคิริน

#ขอแสดงความยินดีแก่ นายชำนาญ นิลกระวัตร

🥇ได้รับรางวัลที่ ๑ ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น

จากการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566