#ทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อรับทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประเภททุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงและทุนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ทุน กสศ. 2567 หลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใน 6 สาขา