#ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรครู สกร.อำเภอสุคิริน ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รายวิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ ให้กับนักศึกษา ทุกระดับ ณ สนามสอบโรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอ​สุคิริน จังหวัด​นราธิวาส ในการนี้ สกร.อำเภอสุคิริน ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสุคิรินวิทยา ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการสอบครั้งนี้