เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด ให้นำความรู้ไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา