เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ.2566 กิจกรรมการร่วมกับภาคีเครือข่ายฟื้นฟูอาชีพรายได้ เพิ่มทักษะโอกาสในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนยากจนที่จะทำให้เกิดอาชีพรายได้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส