มุมส่งเสริมประชาธิปไตย

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลภูเขาทอง (ศส.ปชต.ภูเขาทอง) เป็นศูนย์ที่จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยจะให้เป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับตำบลที่มีการบริหารจัดการกันเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเลือกตั้ง สามารถดำเนินการเรื่องอื่นได้โดยบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่มาช่วยกันดำเนินงานในวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการประจำศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลภูเขาทอง ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง และครู ศกร.ตำบล