มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลภูเขาทอง มีการจัดมุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลภูเขาทองในการมาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศต่าง ๆ