เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

เชิญชวน นักศึกษา สกร. ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พ.ค. 2567 ผ่านทาง QR-Code หรือลิงค์ http://bit.ly/3UvdQgb ที่ปรากฎนี้

Read more

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์- วิชาเอกพืชศาสตร์- วิชาเอกสัตวศาสตร์- วิชาเอกประมง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี

Read more