ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะบริหารงานอำเภอสุคิรินประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะบริหารงานอำเภอสุคิรินประจำเดือนธันวาคม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันเพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธารทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุคิริน

รายละเอียดเพิมเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1615122505690189&id=100015773647495