ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วย นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาววาริณี ชูเชิด ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผน วิเคราะห์ และหาแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนากิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสต่อไป โดยมีนางสาวนราวรรณ เวรธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมะนารอ ชั้น 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติม :